Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analytics en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. Hosting en Content Delivery Netwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6, lid 1, onder b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Sluiten van een contract voor orderverwerking

Om een verwerking die aan de gegevensbescherming voldoet, hebben we een contractverwerkingscontract gesloten met onze hoster.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijkeDe locatie voor gegevensverwerking op deze website is:

Sebastiaan Würfel
Dölitzer Straße 6
04277 Leipzig, Duitsland

Telefoon: 015678 577461 (gelieve niet te bellen zonder voorafgaande afspraak)

E-mail: info (at) bedwants probleem . Nl

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel bericht per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ARTIKEL 6 LID. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 2, AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover technisch haalbaar.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ” naar ” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er na het sluiten van een op kosten gebaseerd contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via het gangbare betaalmiddel (Visa/MasterCard, domiciliëring) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ” naar ” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie of correctie.Vertering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Lees ook:   HG diepvriesontdooier Ijs eenvoudig en supersnel verwijderd

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Voor dit doel kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid betwist van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of in te stellen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, AVG, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt – met uitzondering van de opslag ervan – met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de opdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. cookies om betalingsdiensten te verwerken).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Soals cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, toestemming vragen.

Cookies en berichten op toegangsnummers VG WORT

We gebruiken “sessiecookies” van VG Wort, München, om de toegang tot teksten te meten om de waarschijnlijkheid van kopiëren vast te leggen. Sessiecookies zijn kleine stukjes informatie die een provider opslaat in het geheugen van de computer van de bezoeker. Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Daarnaast bevat een cookie informatie over de herkomst en de bewaartermijn. Sessiecookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Deze metingen worden uitgevoerd door INFOnline GmbH volgens de Scalable Central Measurement Method (SZM). Ze helpen bij het bepalen van de waarschijnlijkheid van het kopiëren van individuele teksten tegen de vergoeding van juridische claims van auteurs en uitgevers. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via cookies. Veel van onze pagina’s zijn voorzien van JavaScript-calls, waarmee we de toegangen tot de Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) rapporteren. Zo stellen we onze auteurs in staat om deel te nemen aan de distributies van VG Wort, die de wettelijke vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken garanderen in overeenstemming met § 53 UrhG. Het is ook mogelijk om onze aanbiedingen zonder cookies te gebruiken. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt de opslag van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt zodra cookies worden verzonden.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) als daarom is gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) als daarom is gevraagd.

De gegevens die u via contactverzoeken naar ons verzendt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichtwettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Lees ook:   3 Stuks - Dettol Anti Bacterial Kitchen Cleaner - Doodt 99.9% van de bacteriën - 440ML

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats met het oog op het uitvoeren van de gebruikersrelatie die door de registratie is vastgesteld en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaar functie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden, naast uw opmerking, informatie over het tijdstip van het maken van de opmerking, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die opmerkingen schrijven. Aangezien we opmerkingen op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van wettelijke inbreuken zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van de site kunt u zich abonneren op opmerkingen nadat u zich hebt geregistreerd. U ontvangt een bevestigingsmail om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails. In dit geval worden de gegevens die zijn ingevoerd als onderdeel van het abonneren op opmerkingen verwijderd; als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders aan ons hebt doorgegeven (bijv. abonnement op een nieuwsbrief), blijven deze gegevens bij ons.

Bewaartermijn van opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. aanstootgevende opmerkingen).

Rechtsgrondslag

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel bericht per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

5. Sociale media

Plug-ins voor sociale media met Shariff

Deze website maakt gebruik van plug-ins van sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan de respectieve logo’s van sociale media. Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, gebruiken we deze plug-ins alleen samen met de zogenaamde “Shariff” -oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de plug-ins die op deze website zijn geïntegreerd, gegevens naar de respectieve provider verzenden wanneer u de pagina voor het eerst bezoekt.

Alleen wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de provider tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende provider de informatie dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende provider het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

De activering van de plug-in vormt toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De dDe door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: Schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google:

Orderverwerking

We hebben een overeenkomst voor contractverwerking gesloten met Google en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Bewaartermijn

Gegevens die door Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link:

Tracking door Google uitschakelen:

Google Analytics uitschakelen

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen .dem of de nieuwsbriefserviceprovider totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en wordt verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, wordt uw e-mailadres indien nodig naar ons of .dem nieuwsbriefserviceprovider verzonden. op een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Lees ook:   HG wasmiddel voor hoofdkussens Weer stralend wit en hygiënisch schoon

MailPoet

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailPoet om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is Wysija SARL gevestigd in Frankrijk op 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Frankrijk.

MailPoet is een service die kan worden gebruikt om het verzenden van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u gegevens invoert met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailPoet in Frankrijk.

Met behulp van MailPoet kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailPoet is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van MailPoet. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Daarnaast wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van de ontvangers.

Als u niet wilt dat MailPoet de nieuwsbrief analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link. Verder kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die door u zijn opgeslagen met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd van zowel onze servers als de servers van MailPoet nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MailPoet op:

8. Plug-ins en tools

YouTube

Deze website bevat video’s van de YouTube-website. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op:

Google Kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze seite heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:

9. Online marketing en affiliate programma’s

Amazon Affiliate Programma

De exploitanten van deze website nemen deel aan het Amazon EU Affiliate Program. Op deze website integreert Amazon advertenties en links naar de site van Amazon.de, waar we geld kunnen verdienen door middel van advertentiekostenvergoeding. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te traceren. Hierdoor kan Amazon herkennen dat je op de affiliate link op deze website hebt geklikt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de correcte berekening van zijn affiliate vergoeding. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon, raadpleegt u het privacybeleid van Amazon:

10. e-commerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover nodig om de gebruiker in staat te stellen of te factureren voor het gebruik van de service.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bank die belast is met de betalingsverwerking.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

PayPal

Op deze website bieden wij onder andere betaling aan via PayPal. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert naar PayPal verzonden.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingen in het verleden.

11. EZOIC

Deze website maakt gebruik van Ezoic, een dienst van Ezoic Inc., 6023 Innovation Way, Carlsbad, CA 92009, Verenigde Staten.

Ezoic is een door Google gecertificeerde service om personalisatie- en analysediensten op deze website aan te bieden. Het privacybeleid van Ezoic in verband met deze website, evenals informatie over het gebruik van gegevens door Ezoic en de gebruikte cookies vindt u hieronder: